Dla akcjonariuszy

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju nowych zaleceń dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem, mając na względzie bezpieczeństwo  Akcjonariuszy  i Pracowników DEZAMET S.A., zwracamy się z prośbą o maksymalne ograniczenie wizyt na terenie DEZAMET S.A. do najbardziej koniecznych.

Wszelkie informacje dla Akcjonariuszy udostępniane są na stronie internetowej DEZAMET S.A. pod adresem:

http://dezamet.com.pl/dla-akcjonariuszy,102,pl.html

Kontakt telefoniczny: (15) 845 12 85

Walne zebranie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1, § 31, § 38 i § 45 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba (KRS nr: 0000044261) w związku z Art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa Panią/Pana jako Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji
w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dane niezbędne, które powinny być przedłożone razem z akcjami do DEZAMET S.A., są ujęte w załączniku dołączonym do niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny. Biorąc pod uwagę panującą pandemię COVID-19, sugeruje się to drugie rozwiązanie jako bezpieczniejsze.

Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany
do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Załącznk nr 1:
Wzór pokwitowania (do pobrania) 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym PKO BP BM, jako jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”).

2. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:

1) wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu rejestrów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

2) rozpatrzenia reklamacji i skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia,

3) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia,

4) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

5) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością PKO BP BM, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Klientów PKO BP BM oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 lub art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

2) podmiotom, którym PKO BP BM powierzyło wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez PKO BP BM,

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) prowadzenia rejestrów, a po jego zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym,

3) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4) obowiązywania Pani/Pana uprawnienia do reprezentowania osoby ujawnionej w rejestrach prowadzonym przez PKO BP BM.

Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

8. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt 4 powyżej, dla:

1) prowadzenia rejestrów przez PKO BP BM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenie rejestrów przez PKO BP BM,

2) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Demateralizacja akcji

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. z siedzibą w Nowej Dębie (KRS nr: 0000044361) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należ składać w siedzibie Spółki tj. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dywidenda za 2018 rok

 

OGŁOSZENIE ZAKŁADÓW METALOWYCH „DEZAMET” SPÓŁKA AKCYJNA

DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2018 ROK

 

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie informuje, że zgodnie      z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2019 roku będzie wypłacana dywidenda dla akcjonariuszy Spółki za 2018 rok. Wypłata dywidendy realizowana będzie w terminie od dnia 26 sierpnia 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Do dywidendy za 2018 rok uprawnieni są akcjonariusze, którzy są wpisani w Księdze Akcyjnej na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Dywidenda wypłacana będzie na wskazany przez akcjonariusza rachunek bankowy. W przypadku nie posiadania konta bankowego dywidenda wypłacana będzie w Kasie Spółki jeden dzień w tygodniu, tj. wtorek w godzinach od 8.00 do 11.00 i od 12.00 do 14.00.

Wnioski o wypłatę dywidendy będą rozpatrywane w kolejności alfabetycznej nazwisk  w następujacych terminach:

 

Początkowa litera nazwiska

Okres rozpatrywania wniosków

A B C Ć

27.08, 03.09, 10.09, 17.09

D F G

24.09, 01.10, 08.10, 15.10

H I J

22.10, 29.10, 05.11, 12.11

K

19.11, 26.11, 03.12, 10.12

L Ł M N

17.12, 07.01, 14.01, 21.01

O P

28.01, 04.02, 11.02, 18.02

R

25.02, 03.03, 10.03, 17.03

S

24.03, 31.03, 07.04, 14.04

Ś T U

21.04, 28.04, 05.05, 12.05

W Z Ż

19.05, 26.05, 02.06, 09.06

 

W celu umożliwienia stwierdzenia prawa do dywidendy akcjonariusz winien zgłosić się do Działu Organizacji i Kadr w Budynku Administracyjnym Spółki (I piętro pok. 108) z wypełnionym „Wnioskiem o wypłatę dywidendy za 2018 rok”.

Osoby, dla których osobiste podjęcie dywidendy jest utrudnione mogą upoważnić do tego inną osobę. Upoważniona osoba może załatwić formalności związane z wypłatą dywidendy                             po przedłożeniu stosownego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza oraz Wniosku o wypłatę dywidendy za 2018 rok, a także po okazaniu dowodu osobistego wraz z kserokopią dowodu osobistego akcjonariusza.

Wzory dokumentów dotyczących wypłaty dywidendy można pobrać na stronie internetowej DEZAMET S.A. w zakładce Ogłoszenia/Dywidenda za 2018 rok lub na Biurze Przepustek w Budynku Administracyjnym.

Informacje dotyczące załatwienia wszelkich formalności związanych z wypłatą dywidendy udzielane będą w Dziale Organizacji i Kadr lub telefonicznie pod numerem 15/845 12 85.

 

Pliki do pobrania:

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.