Ochrona Danych Osobowych

                                                                OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poniżej znajdziecie Państwo klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez  Administratora danych osobowych tj. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba.

Umowy

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji umowy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b  RODO.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a) dostawcom usług informatycznych lub audytowych na podstawie zawartych umów,

b) dostawcom usług prawnych lub księgowych  na podstawie zawartych umów,

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych  i ewentualnych roszczeń stron.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie i  realizację umowy

Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celach związanych z  realizacją procesu rekrutacji nie będą udostępniane innym podmiotom,
 2. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo
  w procesie rekrutacji.

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

 1. Monitoringiem wizyjnym w  Spółce objęto: wejścia do budynków, bramy wjazdowe oraz obszar wokół nich.
 2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.
 4. Do danych mogą mieć wgląd firmy ochroniarskie lub podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie  Spółki.

Goście

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanych
  z ewidencją osób wchodzących na teren obiektów Spółki lub uczestniczących w pokazach na terenie chronionym.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres według kryterium przetwarzania danych
  w zakresie ochrony obiektów wojskowych oraz chronionych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wstęp do Spółki oraz na  obiekty wojskowe.

                                                            Dział Marketingu i Sprzedaży

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji umowy  (na podstawie art.6 ust. 1 lit. b  RODO),
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a) dostawcom usług informatycznych lub audytowych na podstawie zawartych umów,

b) dostawcom usług prawnych lub księgowych  na podstawie zawartych umów,

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie i  realizację umowy.

Pracownicy

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i  c RODO,

b) realizacji umowy zlecenia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,

c) uczestnictwa w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO,

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

  a)dostawcom usług informatycznych,

                b)dostawcom usług szkoleniowych, prawnych, księgowych, audytowych i analitycznych,

                c)innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a) w przypadku wskazanym w pkt. 3 a- przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  b)w przypadku wskazanym w pkt 3 b- przez okres niezbędny do realizacji umowy i ewentualnych roszczeń stron,
  c)w przypadku wskazanym w pkt 3 c- przez okres5 lat,
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w granicach określonych w przepisach prawa.
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a)    w przypadku wskazanym w pkt. 3 a-  realizacji stosunku pracy,

b)   w przypadku wskazanym w pkt 3 b -  realizacji umowy zlecenia,

c)   w przypadku wskazanym w pkt 3 c -  uczestnictwa z ZFŚS,

               Brak podania danych w którymkolwiek wskazanych celów, uniemożliwi ich realizację.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.