Ogłoszenia o przetargu nr 5/2018 na sprzedaż maszyn i urządzeń

.

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1

 

 ogłaszają przetarg pisemny nr 5/2018 na sprzedaż niżej wymienionych składników aktywów trwałych:

Lp.

Numer inwentarzowy

 

Nazwa maszyny lub urządzenia

 

Typ maszyny, model

Numer fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto (w zł)

Wadium (w zł)

Uwagi

1.

400/2547

Tokarka uniwersalna sterowana numerycznie

 • Długość toczenia – 750 mm
 • Średnica toczenia – 200 mm
 • Prześwit wrzeciona – 60 mm
 • Silnik główny – 7,5 kW
 • Głowica narzędziowa – 6 gniazd

16K-20

brak

1988

4 550,00

455,00

Do ceny sprzedaży netto  zostanie doliczony podatek VAT

2.

400-7/2481

Automat tokarski wzdłużny jednowrzecionowy

 • Średnica toczenia – 7 mm
 • Długość toczenia – 70 mm
 • Moc silnika – 2,5 kW
 • Masa – 1050 kg

AWA-7MP

70046

1988

1 500,00

150,00

jw.

3.

402/2546

Frezarka wspornikowa pozioma

 • Stół roboczy – 315x1250 mm
 • Przesuw stołu:

- wzdłużny – 850 mm

- poprzeczny – 280 mm

- pionowy – 355 mm

 • Obroty wrzeciona – 28 ÷ 1400 obr/min
 • Moc zainstalowana  – 8,1 kW
 • Masa obrabiarki   – 2800 kg

FW-315x1250

206/2/73

1973

2 500,00

250,00

jw.

4.

403/2387

Przecinarka ścierna

 • Średnica tarczy 500 mm
 • Grubość cięcia – 80 mm

BSA-5

1956

1985

350,00

35,00

jw.

5.

417 - 5/2565

Frezarskie centrum obróbcze pionowe

 • Stół – 1500x520 mm
 • Obroty – 50 ÷ 7500 obr/min
 • Ilość narzędzi – 24
 • Przesuwy; X – 1000 mm, Y – 600 mm,                 Z – 600 mm
 • Program sterowania – HEIDENHAIN TNC 410M 

VBC-1000

3001

2002

20 100,00

2 010,00

jw.

6.

410-0/2463

Tokarko – kopiarka

 • Średnica toczenia – 300 mm
 • Długość toczenia – 500 mm 
 • Moc silnika – 9,5 kW
 • Masa – 2150 kg

TGC-8R/A

813

1976

2 250,00

225,00

jw.

7.

410/2540

Tokarka sterowana numerycznie

 • Średnica toczenia – 200 mm
 • Długość toczenia – 300 mm
 • Obroty – 50 ÷ 6000 obr/min
 • Ilość narzędzi – 16
 • Prześwit wrzeciona – 53 mm
 • Program sterowania – SINUMERIK 810 

FAMOT             200 CNC

9919007

1999

18 600,00

1 860,00

jw.

8.

421-7/386

Praska pneumatyczna stołowa

PPn-2M

5

1978

300,00

30,00

jw.

9.

417/578

Tokarko – frezarka stołowa

 • Stół roboczy – 300x120 mm
 • Moc silnika – 0,8 kW

WTF

brak

1953

300,00

30,00

jw.

10.

417/257

Tokarko – frezarka stołowa

 • Stół roboczy – 300x120 mm
 • Moc silnika – 0,8 kW

WTF

549

1952

300,00

30,00

jw.

11.

412/2554

Frezarka pionowa sterowana numerycznie

 • Stół – 1800x520 mm
 • Przesuwy: X – 1500 mm, Y – 400 mm,                          Z – 300 mm
 • Program – PRONUM 630T 

GF-2171-C5

brak

brak danych

5 400,00

540,00

jw.

12.

484/498

Zgrzewarka punktowa

 • Moc znamionowa – 80 kVA
 • Zasięg ramienia – 400 ÷ 1000 mm

ZPb-80

481

1982

1 400,00

140,00

jw.

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.dezamet.com.pl.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 3. wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr rachunku: 54 1130 1105 8400 0000 0001 6017 w terminie do dnia  12.12.2018 r.,

 4. złożenie oferty pisemnej w Kancelarii Ogólnej Spółki lub przesyłanie jej pocztą na adres: Zakłady Metalowe„DEZAMET” S.A., ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba w terminie do dnia 14.12.2018 r., w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – nie otwierać”.

 5. Oferta powinna zawierać:

 6. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

 7. datę sporządzenia oferty,

 8. nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty,

 9. dokument potwierdzający wniesienie wadium,

 10. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oddzielnie dla każdego środka trwałego będącego przedmiotem oferty,

 11. termin i sposób zapłaty ceny,

 12. termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc),

 13. oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.” i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń,

 14. oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu objętego ofertą i zaakceptowaniu go bez zastrzeżeń,

 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta,

 16. aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferentem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 17. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertępodpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

 18. dane kontaktowe oferenta – telefon, fax, email.

 19. Oferowane do sprzedaży w/w środki trwałe można oglądać w siedzibie Spółki w dni robocze od dnia 03.12.2018 r. do dnia 07.12.2018 r. w godz. 8.00 – 14.00.

 20. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi 18.12.2018 r. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 21. Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji na temat przetargu jest Andrzej Tyrała tel. (15) 845 11 40.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.