Ogłoszenie o sprzedaży aktywów trwałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba, 05.02.2020r.

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1

 

 ogłaszają przetarg pisemny nr 6/2019 na sprzedaż niżej wymienionych składników aktywów trwałych:

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa maszyny lub urządzenia i środka transportu oraz parametry techniczno – użytkowe

Typ

Nr fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto (w zł)

Wadium  (w zł)

Uwagi

1

400/2548

Tokarka uniwersalna sterowana numerycznie

 • długość toczenia – 1500mm
 • średnica toczenia – 630mm
 • imak narzędziowy – 4szt. narzędzi
 • program sterowania – PRONUM

1M63F3

-

2000

4400

440

Do ceny sprzedaży netto  zostanie doliczony podatek VAT

2

412/1587

Frezarka narzędziowa uniwersalna

 • stół – 7550x260mm
 • moc zainstalowana – 4,5kW

FNB-26

928

1967

1200

120

jw.

3

412-0/2451

Frezarka narzędziowa sterowana numerycznie firmy MAHO

 • stół – 1250x700mm
 • przesuwy: X – 1000mm,   Y – 700mm, Z – 500mm
 • program sterujący – DECKEL MAHO CNC 432

MH 100E

11730

1989

7900

790

jw.

4

456/1772

Piec do hartowania indukcyjnego wraz z generatorem i szafą zasilającą, producent – firma TERMETAL Piekary Śląskie

TERMETAL

-

1998

22300

2230

jw.

5

482/2621

Wzbudnik do hartowania indukcyjnego sworzni firmy TERMETAL

TERMETAL

-

2015

1000

100

jw.

6

484/1793

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-15
 • maksymalny prąd – 402A

DPS-402

14601099

1999

1000

100

jw.

7

484/1794

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-15
 • maksymalny prąd – 402A

DPS-402

14331099

1999

1000

100

jw.

8

484/1840

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-30W
 • maksymalny prąd – 500A

DPS-500W

3050101

2001

1000

100

jw.

9

484/1841

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-22W
 • maksymalny prąd – 500A

DPS-500W

1380301

2001

1000

100

jw.

10

484/1838

Obrotnik spawalniczy firmy PIAP Warszawa z napędem elektrycznym  z szafą elektryczną

-

-

2001

1100

110

jw.

11

652/208

Stanowisko spawalnicze firmy KLIMAWENT z urządzeniem filtrowentylacyjnym

 • stół spawalniczy – 1500 x 900mm,
 • moc silnika wentylatora – 1,1kW
 • przepływ powietrza – 1500 m3/h

ERGO-STW

420/2005

2005

1600

160

jw.

12

578/605

Kuchnia elektryczna 6-cio płytowa do podgrzewania detali

 • wymiary – 900 x 900 x 900mm
 • moc grzewcza – 15kW

KEZ-6A

10

1999

450

45

jw.

13

652/190

Urządzenie filtracyjne firmy KLIMAWENT

 • wymiary – 860 x 740 x 740mm
 • przepływ powietrza – 1800 m3/h
 • moc silnika – 1,1 kW

RAK-1/K

367

2001

800

80

jw.

14

405-4/1959

Szlifierka do płaszczyzn

 • stół magnetyczny – 550 x 200mm
 • średnica tarczy szlifierskiej  – 250mm
 • maksymalna długość szlifowania  – 500mm
 • moc silnika – 3,0kW

SPC-20

732

1966

1550

155

jw.

 

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.dezamet.com.pl.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 • wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr rachunku: 54 1130 1105 8400 0000 0001 6017 w terminie do dnia  26.02.2020r.,
 • złożenie oferty pisemnej w Kancelarii Ogólnej Spółki lub przesyłanie jej pocztą na adres: Zakłady Metalowe  „DEZAMET” S.A., ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba w terminie do dnia 27.02.2020r., w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – nie otwierać”.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty,
 4. dokument potwierdzający wniesienie wadium,
 5. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oddzielnie dla każdego środka trwałego będącego przedmiotem oferty,
 6. termin i sposób zapłaty ceny,
 7. termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc),
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.” i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu objętego ofertą i zaakceptowaniu go bez zastrzeżeń,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta,
 11. aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferentem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 12. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę  podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),
 13. dane kontaktowe oferenta – telefon, fax, email.
 1. Oferowane do sprzedaży w/w środki trwałe można oglądać w siedzibie Spółki w dni robocze od dnia 17.02.2020r. do dnia 21.02.2020r. w godz. 8.00 – 14.00.
 2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi 28.02.2020r. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 3. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma ustalonego terminu płatności, Spółka ma prawo unieważnić ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert oraz zastosować przepadek wadium, jeżeli było wymagane w postępowaniu.
 4. Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji na temat przetargu jest Paweł Tolak tel. (15) 845 12 80.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.