Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Aktualizacja z dnia 11.07.2018.

Rada Nadzorcza Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. przedłuża termin składania zgłoszeń przez kandydatów w ramach wszczętego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  do dnia 19.07.2018 do godziny 15:00.

W imieniu Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady

Krzysztof Kopeć

 

Rada Nadzorcza spółki pod firmą DEZAMET S.A.  (dalej „Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 32/IX/2018 z dnia 19.06.2018 r. oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji (dalej „Prezesa Zarządu”)

 

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:

1) spełniać łącznie poniższe warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2) korzystać z pełni praw publicznych,

3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

4) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne”, a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,

5) zobowiązać się – o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 1. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) est zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

 

 1. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) list motywacyjny, wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula w załączniku do ogłoszenia),

2) życiorys/CV,

3) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 pkt 1,

4) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (max. 3 strony formatu A4),

5) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Nowej Dębie, adres: ul. Szypowskiego 1,
  w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 05.07. 2018 r. w pok. nr 106 (Biuro Zarządu), tel. 15/8451285 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu".

 3. Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń listem poleconym na adres Spółki. W przypadku przesłania przez Kandydata zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 4. Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz uchwała w sprawie przyjęcia trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

 5. Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.

 6. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 7. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 8. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

 9. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia czynności z pkt 11 powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

 10. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,

4) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu w Spółce.

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

 2. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
  i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 3. Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

 4. Złożenie zgłoszenia na stanowisko Prezesa Zarządu nie wyklucza możliwości złożenia zgłoszenia na stanowisko Członka Zarządu w ramach odrębnego postępowania kwalifikacyjnego.

 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni
  o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15-845-1145, adres email: dezamet@dezamet.com.pl

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel.15-845-1145,adres email: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) ww. Rozporządzenia w celach związanych z kontaktem za pomocą strony internetowej i nie będą udostępniane innym podmiotom,

4) Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do czasu realizacji usługi kontaktu, stanowiącej podstawę tego przetwarzania.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwiakontakt.

Załączniki do pobrania:

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.