Zaproszenie do składania ofert - dot. ochrony, monitoringu, konwojowania, usług porządkowych

Nowa Dęba, dnia 21.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Zakłady Metalowe „Dezamet” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Dębie (dalej: „Spółka”, „DEZAMET”) zapraszają do składania ofert o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie na rzecz Spółki usług w zakresie:

 • ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu terenów i obiektów oraz konwojowania przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,
 • świadczenia usług porządkowych. 

Szczegółowy opis wymienionych usług zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2021 r. do godz. 1100 (decyduje data wpływu oferty na adres Spółki).

Termin rozpoczęcia świadczenia usług: 01.07.2021 r.

Planowany okres świadczenia usług: 3 lata z możliwością wcześniejszego, 3 – miesięcznego wypowiedzenia.

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

1. Oznaczenie Zamawiającego i dane kontaktowe

Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba, Polska

NIP: 867-000-30-16

REGON: 830210522

KRS: 0000044261

 

Dane do korespondencji w sprawie ofert dot. ochrony: Pan Bartosz Niemirycz;

e-mail: bniemirycz@dezamet.com.pl, tel.: 015 845 10 70

 

Dane do korespondencji w sprawie ofert dot. usług porządkowych: Pani Anna Wołosz Gurdak

 e-mail:agurdak@dezamet.com.pl, tel. 015 845 11 51

 

2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

 • „DEZAMET”, „Zamawiający”, „Spółka”- Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. z siedzibą przy ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba;
 • „SWZ” - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;
 • „Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówiena

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony osób i mienia, monitoringu terenów i obiektów, w zakresie konwojowania przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz świadczenie usług porządkowych obiektów według poniższej specyfikacji.  

1. Wymagania w zakresie usługi ochrony mienia i osób oraz monitoringu:

1) Wykonawca zapewni świadczenie usług ochrony osób i mienia (terenów i budynków) DEZAMET mieszczących się przy ul. Szypowskiego 1 w Nowej Dębie, zgodnie z:

 • wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą
  z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 469 ), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • aktualnym Planem Ochrony „DEZAMET” uzgodnionym z Policją;
 • wewnętrznymi uregulowaniami i wypracowanymi przez „DEZAMET” praktykami.

2) Wykonawca zapewni realizację ochrony osób i mienia całodobowo, nie wyłączając sobót, niedziel i dni świątecznych.

3) Wykonawca zapewni pracę pracowników ochrony w systemie zmianowym - zmiana I (pierwsza) w godz. 7.00 – 19.00, zmiana II (druga) w godz. 19.00 – 07.00.

4) Obsada osobowa w zakresie ochrony będzie wyglądała następująco:

 • obsada osobowa jednej zmiany - 7 osób, w tym dowódca zmiany oraz 6 wartowników (kwalifikowani pracownicy ochrony wyposażeni w broń palną krótką);
 • stanowisko Szefa Ochrony Obiektu - kwalifikowany pracownik ochrony, wykonujący zadania w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 oraz zadania kontrolne w innych godzinach pracy, w tym w godzinach nocnych;
 • razem obsada osobowa w ilości 36 etatów, w tym: 30 pracowników ochrony, 5 dowódców zmiany, 1 szef ochrony obiektu.

5) Wykonawca zapewni pracownikom ochrony wymagany sprzęt służbowy, w tym m.in.: (szczegółowy wykaz poniższych środków załącznik nr 1 zostanie przedstawiony po podpisaniu umowy o poufność)

 • broń krótką, amunicję, środki przymusu bezpośredniego, latarki, środki ochrony indywidualnej;
 • środki łączności dla wszystkich pracowników ochrony oraz zestaw zapasowo - awaryjny.

Środki łączności powinny pokrywać swoim zasięgiem cały teren będący przedmiotem ochrony w sposób umożliwiający sprawną komunikację w każdych warunkach atmosferycznych;

 • ubiór służbowy/umundurowanie, w tym w godz. 7.00 – 19.00 ubiór oficjalny typu garnitur lub zależnie od temperatury koszula z krawatem przy głównym wejściu „DEZAMET” S.A.;
 • system kontroli pracowników ochrony w czasie rzeczywistym (tj. umożliwiający monitorowanie czasu, miejsca i rezultatów pracy).
 • samochody osobowe oraz zarejestrowane pojazdy typu quad.

 

6) Wykonawca zapewni wsparcie ochrony „DEZAMET” poprzez własną grupę interwencyjną. Obowiązkowa reakcja grupy interwencyjnej w obiektach „DEZAMET” po uruchomieniu sygnału. Ponadto należy wykonać m. in. jeden nocny podjazd grupy interwencyjnej do obiektów DEZAMET oraz jego udokumentowanie w książce służby.

7) Wykonawca zapewni 24h/7 monitorowanie systemów alarmowych (przez własną stację monitorowania – status USI).

8) Zamawiający w trakcie świadczenia usług przez Wykonawcę może zwiększyć zakres usługi o kolejne posterunki, patrole, konwoje, osoby funkcyjne lub inne rozwiązania w zakresie ochrony fizycznej, co strony uzgodnią w formie aneksu do zawartej umowy.

 

2. Usługa konwojowania

 • Wykonawca zapewni bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na zabezpieczeniu konwojowania/eskorty ruchomości stanowiących własność „DEZAMET”, takich jak mienie znacznej wartości oraz wyroby objęte Koncesją Zamawiającego nr MSW B-0442003.
 • Usługi konwojowania realizowane będą bezpośrednio przez Wykonawcę - bez wspomagania się podwykonawcami.
 • Poszczególne usługi konwojowania powinny być  wykonywane w terminie do 24 godzin po przekazaniu informacji o danym zleceniu.

 

 

 3. Usługa prac porządkowych

1) Wykonawca zapewni prace porządkowe w obiektach należących do „DEZAMET” szczegółowy zapis powierzchni wewnętrznych oraz budynków został ujęty w załączniku nr 2.

2) Zakres powierzchni do sprzątania codziennego oraz okresowego został ujęty w załączniku nr 2.

3) Wykonawca zapewni wykonywanie prac porządkowych w dni robocze w godzinach 700 - 1500.

4) W ramach wykonania umowy wykonawca zapewni mycie okien średnio 1 raz w roku - mycie sposobem ręcznym - powierzchnia okien według załącznika nr 2 oraz pranie wykładzin wg potrzeb bieżących- powierzchnia wykładzin według załącznika nr 2.

5) Środki czyszczące i materiały higieniczne leżą w zakresie Wykonawcy.

6) Liczba łazienek : 43

7) Ilość osób korzystających z łazienek i ubikacji: 662

 

III.  WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCY:

1. Podstawowe - warunki udziału w składaniu ofert:

Ofertę mogą przesłać Wykonawcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą i posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ww. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (aktualny odpis/wydruk odpisu z KRS załączony do oferty; kopia koncesji załączona do oferty, oryginał do okazania przy zawarciu umowy),
 • złożą ofertę na wszystkie wymagane usługi określone w punktach I-III niniejszej SWZ (Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych);
 • złożą ofertę w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu;
 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł potwierdzone kopią polisy OC;
 • posiadają udokumentowane minimum 5 - letnie doświadczenie w świadczeniu usług ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

     2. Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca zapewni:

 • świadczenie usług w oparciu o osoby niekarane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jednolicie umundurowane, wyposażone w imienne identyfikatory. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego weryfikowania niekaralności osób świadczących usługę oraz do składania Zamawiającemu nie rzadziej niż co trzy miesiące zaświadczeń z Krajowego rejestru Karnego potwierdzających niekaralność tych osób.
 • posiadanie aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie przez pracowników szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • że osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy będą je wykonywać zgodnie
  z przepisami BHP i ppoż.;
 • wydanie dowódcom zmian oraz szefowi ochrony obiektu poświadczeń bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „Poufne” oraz pozostałym pracownikom wydanie co najmniej upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w rozumieniu ww. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadanie przez pracowników ważnych badań lekarskich;
 • minimum 1 szkolenie strzeleckie w roku dla wszystkich pracowników ochrony oraz osób nadzorujących ochronę fizyczną z ramienia „DEZAMET”.

2) Zamawiający zastrzega, że żadna z części zlecenia ochrony i utrzymania czystości „DEZAMET” nie może być podzlecona innemu podmiotowi.

3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę wszystkich pracowników w oparciu o umowę o pracę zgodnie z przepisami kodeksu pracy i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, w tym spełnienia przez Wykonawcę wymogów prawa w zakresie wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo Wykonawca jako pracodawca zapewni pracownikom ochrony zwrot kosztów badań lekarskich na licencję pracownika ochrony oraz wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

1.   Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu sposobu wykonania usługi.

3.   Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

4. Do oferty należy załączyć wszelkie kopie dokumentów wskazane w SWZ, a dodatkowo wszelkie dokumenty, referencje potwierdzające możliwość wykonywania usług w oczekiwanym zakresie.

 

V. Miejsce i termin składania ofert

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania oferty na adres siedziby Spółki lub złożenia oferty osobiście w jej siedzibie najpóźniej do dnia 08.06.2021 r. do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie: „oferta świadczenia usług ochroniarskich i dodatkowych”. W przypadku przesłania liczy się data wpływu oferty do Spółki.

 

VI.  Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwość negocjowania zawartych w niej warunków.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania, w tym jego odwołania w dowolnym momencie bez wyboru jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn.

3. Informacja odnośnie wyboru oferty zostanie przekazana wyłącznie wybranemu oferentowi po weryfikacji ofert i przeprowadzeniu rozmów szczegółowych w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług.

4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, po przeprowadzeniu rozmów szczegółowych (negocjacji) i ustaleniu szczegółów zostanie podpisana umowa na okres 3 lat z możliwością wcześniejszego, 3 – miesięcznego wypowiedzenia przez strony.

5. Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług przedstawi Zamawiającemu listy pracowników wraz z określeniem miejsca zamieszkania skierowanych do wykonania zleceń ochrony i sprzątania wraz z dowodami potwierdzającymi zatrudnienie ich na umowę o pracę.

 

VII. Następujące załączniki do SWZ stanowią jej integralną część.

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz środków ochrony,

2. Załącznik nr 2-  Wykaz  Powierzchni  DEZAMET S.A.  -  Utrzymanie czystości 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.