Zaproszenie do skladania ofert - klimatyzacja w pomieszczeniach archiwum

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Klimatyzacja w  pomieszczeniach archiwum zakładowego ZM DEZAMET”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

,,Wykonanie projektu, niezbędnych prac montażowych oraz uruchomienie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego zlokalizowanych w budynku administracyjnym nr inw. 140/104”

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiot oferty obejmuje:

- wykonanie projektu instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku administracyjnego nr inw. 140/104

-wykonanie całości prac montażowych oraz uruchomienie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku administracyjnym nr inw. 140/104

- wykonawca zobowiązany również jest do uzyskania wszelkich formalnych uzgodnień i pozwoleń / w tym jeżeli będzie niezbędne – pozwolenia na budowę/

- Wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć kompletną DTR urządzeń w języku polskim, niezbędne certyfikaty, dopuszczenia  i instrukcje obsługi.

- przeszkolenie pracowników w obsłudze urządzeń w zakresie regulacji parametrów pracy, obsługi i konserwacji.

 

3.3 Opis wymagań technicznych

W pomieszczeniach archiwum zakładowego należy zaprojektować instalację klimatyzacji precyzyjnej zachowującej n/w parametry temperatury oraz wilgotności.

Właściwa temperatura powietrza

[°C]

Dopuszczalne wahania temperatury powietrza

[°C]

Właściwa wilgotność względna powietrza

[%]

Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza

[%]

min.

maks.

min.

maks.

14

18

1

30

50

3

 

Zaprojektowana instalacja musi spełniać zalecane parametry temperatury i wilgotności powietrza (Załącznik do instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwaga: konieczne podanie przez oferenta zapotrzebowania mocy dla rozdzielni celem zapewnienia przez Zamawiającego niezależnego zasilania rozdzielni NN – z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym licząc od terminu rozpoczęcia prac.

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. /Uwaga – wizja lokalna konieczna/

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym. Rysunki budynku oraz niezbędna dokumentacja dostępna będzie po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania projektu, prac montażowych i podłączeniowych wraz z uruchomieniem instalacji klimatyzacji,

-cenę dostawy oraz montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego rozdzielni elektrycznej NN dedykowanej tylko i wyłącznie do zasilania proponowanych w ofercie urządzeń klimatyzacji,

- termin realizacji,

- warunki płatności,

- warunki gwarancji i serwisowania,

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert –klimatyzacja archiwum zakładowe”, upływa dnia 11.06.2021r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • Koszt realizacji inwestycji,
 • Termin realizacji,
 • Okres gwarancji wykonanych prac,
 • Serwis dostarczonych urządzeń,

 

 1. Osoby do kontaktu:

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 40, 782 225 164, agurdak@dezamet.com.pl

Krzysztof Czusz,– tel. 15 845 15 23; 667 663 796, kczusz@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.