Informacja o sposobie wypłaty dywidendy za rok 2022

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Metalowych Dezamet S.A. z siedzibą w Nowej Dębie w dniu 19 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.


Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono  kwotę 1 000 000,00 zł, która została podzielona wyłącznie na akcje przysługujące osobom wpisanym do rejestru akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2023 r. (dzień dywidendy) i wypłacona zostanie stosownie do posiadanych akcji w terminie do 19 sierpnia 2023 r.

Wypłata dywidendy nastąpi w całości na rachunek bankowy akcjonariusza wskazany w Oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze nieposiadający numeru rachunku bankowego powinni zgłosić ten fakt w Biurze Maklerskim Banku PKO BP, wówczas wypłata zostanie zrealizowana na wskazane konto, bądź gotówką na podstawie stosownej dyspozycji. Jeżeli akcjonariusze nie wskażą rachunku bankowego lub nie podejmą gotówki wówczas środki z tytułu dywidendy będą pozostawały na indywidualnych rejestrach rynku niepublicznego i będą oczekiwały na dyspozycję akcjonariusza.

W kwocie dywidendy należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, zostanie uwzględniony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Lista Punktów Usług Maklerskich (PUM) dostępna jest na stronie bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji i Kadr Spółki tel.  15 845-10-56