Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 400 § 1,w związku z art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3, § 31, § 38 oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 listopada 2022 roku o godz.10.00 w siedzibie „MESKO”S.A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. na lata 2022-2026.

5.Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.