Walne zebranie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 31 § 37, i § 38 oraz § 15 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 8 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

6. Podjęcie Uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.