Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, 395 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 31 § 37, i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2024 roku, o godz. 1100, w siedzibie „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6. Podjęcie Uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.