Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, 395 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 31 § 37, i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00, w siedzibie „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

7. Podjęcie Uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru - wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.