Ochrona Danych Osobowych

                                                                OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poniżej znajdziecie Państwo klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych tj. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba skierowane do uczestników poszczególnych procesów przetwarzania:

 

 

Zawieranie i realizacja umów

 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie art.6 ust. 1 lit. b,c i f RODO.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:

a) dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych
i kurierskich na podstawie zawartych umów,

b) dostawcom usług prawnych lub księgowych  na podstawie zawartych umów,

c) Spółkom w ramach Grupy PGZ,

d) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia oraz kontaktu
  w ramach realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych  i ewentualnych roszczeń stron.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu -
  na warunkach określonych w przepisach RODO.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i  realizację umowy.

Rekrutacja

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych są:
 1.  Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.
  15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl,
 2.  Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ul.Malczewskiego 24, 26-609 Radom,

tel. 48 670 03 00, e-mail: biuro@pgzsa.pl.

 1. Współadministratorzy na podstawie ustaleń umownych wyznaczyli punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą tj.: Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba,
  e-mail: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 2. Współadministrator  Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Współadministrator  Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@pgzsa.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. na potrzeby uczestnictwa w rekrutacjach organizowanych przez  Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. oraz w ramach grupy PGZ.
 5. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, kierując e-mail pod adresem: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Niniejsze dane będą usunięte po skierowaniu wniosku o usunięcie danych lub po okresie 1 roku liczonego od chwili wprowadzenia do aplikacji eRecruiter (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym inne Spółki Grupy PGZ i dostawca aplikacji e-Recruter- eRecruitment Solutions Sp. z o.o. w Warszawie.
 8. Odbiorcami będą też dostawcy usług wsparcia dla aplikacji e-Recruter, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Współadministratorów  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych. Wnioski w tym zakresie można kierować na adres: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w obecnej i przyszłych rekrutacjach.

 

 

Monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Monitoringiem wizyjnym w  Spółce objęto: wejścia do budynków, bramy wjazdowe oraz obszar wokół nich.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.
 6. Do danych mogą mieć wgląd firmy ochroniarskie w celu realizacji usługi na rzecz Administratora lub podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego
  na podstawie przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wejście na teren  Spółki.

Goście

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanych
  z ewidencją osób wchodzących na teren obiektów Spółki lub uczestniczących w pokazach na terenie chronionym.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres według kryterium przetwarzania danych
  w zakresie ochrony obiektów wojskowych oraz chronionych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wstęp na teren  Spółki oraz na obiekty wojskowe.

Pracownicy i Zleceniobiorcy:

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i  c RODO,

b) realizacji umowy zlecenia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,

c) uczestnictwa w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO,

d) uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) na podstawie ustawy z 04.10.2019 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,

e) podania dodatkowych danych kontaktowych w związku z realizacją Pracowniczego  Planu Kapitałowego (PPK),  na podstawie dobrowolnej zgody pracownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:

a) dostawcom usług informatycznych,

              b) dostawcom usług szkoleniowych, prawnych, księgowych, audytowych i analitycznych,

              c)  kontrahentom i klientom w zakresie niezbędnym do realizacji umów związanych z działalnością
                   gospodarczą prowadzoną przez Administratora,

              d) funduszom prowadzącym pracownicze plany kapitałowe,

              e) innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

a) w przypadku wskazanym w pkt. 3  a- przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym
                 okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym
                 zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) w przypadku wskazanym w pkt 3b- przez okres niezbędny do realizacji umowy i ewentualnych
                   roszczeń stron,

c) w przypadku wskazanym w pkt 3c- przez okres  5 lat,

d )w przypadku wskazanym w pkt 3 d- przez okres 10 lat od zakończenia uczestnictwa w PPK,

e )w przypadku wskazanym w pkt3 e -do momentu wycofania zgody lub usunięcia danych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – na warunkach określonych w RODO.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a)   w przypadku wskazanym w pkt. 3 a-  realizacji stosunku pracy,

b)   w przypadku wskazanym w pkt 3 b -  realizacji umowy zlecenia,

c)   w przypadku wskazanym w pkt 3 c -  uczestnictwa w ZFŚS,

d)   w przypadku wskazanym w pkt 3 d -  uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym,

e)   w przypadku wskazanym w  pkt 3 e -  identyfikacji i kontaktu z użyciem prywatnego adresu e-mail
i numer telefonu w ramach realizacji Pracowniczego Planu Kapitałowego.

               Brak podania danych w którymkolwiek z wskazanych powyżej celów, uniemożliwi ich realizację.

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.