Ochrona Danych Osobowych

Poniżej znajdą Państwo klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych tj. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, skierowane do uczestników kluczowych procesów przetwarzania:

 

Zawarcie i realizacja umów ze Spółką

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: [email protected]
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie art.6 ust. 1 lit. b,c i f RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  a)  dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych i kurierskich na podstawie zawartych umów,
  b)    dostawcom usług prawnych lub księgowych na podstawie zawartych umów,
  c)    PGZ S.A. w ramach grupy kapitałowej,
  d)    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umów oraz kontaktu w ramach realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację każdej z umów.

Uczestnictwo w postępowaniach przetargowych organizowanych przez Spółkę

 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: [email protected]
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w postępowaniach przetargowych organizowanych przez Spółkę, a w przypadku wyboru złożonej oferty: do zawarcia i realizacji umów - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:

a) dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych i kurierskich na podstawie zawartych umów,
b) dostawcom usług prawnych i księgowych na podstawie zawartych umów,
c) PGZ S.A. w ramach grupy kapitałowej,
d) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego (5 lat), a w przypadku zawarcia umowy przez okres realizacji umów, obowiązków podatkowych  i ewentualnych roszczeń stron umowy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu -na warunkach określonych w przepisach RODO.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo
  w postępowaniu, a w przypadku wyboru oferty: zawarcie i realizację umowy.

 

Rekrutacja prowadzona przez Spółkę

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, iż:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych są:
 1.  Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.
  15 845 15 44, adres email: [email protected],
 2.  Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ul.Malczewskiego 24, 26-609 Radom, 26-609 Radom, tel. 48 670 03 00, e-mail: [email protected].
 3. Współadministratorzy na podstawie ustaleń umownych wyznaczyli punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą tj.: Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: [email protected].
 4. Współadministrator Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 5. Współadministrator Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej [email protected]
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. na potrzeby uczestnictwa w rekrutacjach organizowanych przez Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. oraz w ramach grupy PGZ.
 7. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, kierując e-mail pod adresem: [email protected]. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Niniejsze dane będą usunięte po skierowaniu wniosku o usunięcie danych lub po okresie 1 roku liczonego od chwili wprowadzenia do aplikacji eRecruiter (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym inne Spółki Grupy PGZ i dostawca aplikacji e-Recruter- eRecruitment Solutions Sp. z o.o. w Warszawie.
 10. Odbiorcami będą też dostawców usług wsparcia dla aplikacji e-Recruter, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Wnioski w tym zakresie można kierować na adres: [email protected].
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w obecnej i przyszłych rekrutacjach.

 

Monitoring wizyjny na terenie Spółki

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: [email protected].
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Monitoringiem wizyjnym w Spółce objęto: wejścia do budynków, bramy wjazdowe oraz obszar wokół nich.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Do danych mogą mieć wgląd firmy ochroniarskie w celu realizacji usługi na rzecz Administratora lub podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego
  na podstawie przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
  - na warunkach określonych w przepisach RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wejście na teren Spółki.

Osoby wchodzące na teren Spółki

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: [email protected].
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanych
  z ewidencją osób wchodzących na teren obiektów Spółki lub uczestniczących w pokazach na terenie chronionym.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres według kryterium przetwarzania danych
  w zakresie ochrony obiektów wojskowych oraz chronionych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wstęp na teren Spółki oraz na obiekty wojskowe.

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.