Zaproszenie do przetargu - sprzedaż aktywów trwałych

 

Nowa Dęba, 11.01.2022 r.

                      Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

                      w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1

 

ogłaszają przetarg pisemny nr 5/2021 na sprzedaż niżej wymienionych składników aktywów trwałych:

 

            Wykaz aktywów

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.dezamet.com.pl.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu nr 5 jest:
 • wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr rachunku: 54 1130 1105 8400 0000 0001 6017 w terminie do dnia  27.01.2022 r.,
 1. złożenie oferty pisemnej w Kancelarii Ogólnej Spółki lub przesyłanie jej pocztą na adres: Zakłady Metalowe  „DEZAMET” S.A., ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba w terminie do dnia 28.01.2022 r., w zamkniętej kopercie zawierającej  nadawcę oraz dopisek „Przetarg nr 5/2021– nie otwierać”.
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty,
 4. dokument potwierdzający wniesienie wadium,
 5. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oddzielnie dla każdego środka trwałego będącego przedmiotem oferty,
 6. termin i sposób zapłaty ceny,
 7. termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc),
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.” i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu objętego ofertą i zaakceptowaniu go bez zastrzeżeń,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta,
 11. aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferentem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 12. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę  podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),
 13. dane kontaktowe oferenta – telefon, fax, email.
 1. Oferowane do sprzedaży w/w środki trwałe można oglądać w siedzibie Spółki w dni robocze od dnia 17.01.2022 r. do dnia 21.01.2022 r. w godz. 8.00 – 14.00.
 2. Przykładowy wzór poprawnej pod względem formalnym oferty zakupu zamieszczono poniżej.
 3. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi 31.01.2022 r. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 4. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma ustalonego terminu płatności, Spółka ma prawo unieważnić ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert oraz zastosować przepadek wadium, jeżeli było wymagane w postępowaniu.
 5. Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji na temat przetargu jest Witold Piechota tel. nr (15) 845 11 74, kom. 880 784 220 lub e-mail wpiechota@dezamet.com.pl.

 

Załaczniki:

Wzór zgłoszenia

Opis wyceny 1

Opis wyceny 2

Zdjęcia 1

Zdjęcia 2

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.