ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Remont budynku produkcyjnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zakłady Metalowe ,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zapraszają do składania ofert cenowych na realizację zadania pn.:

,,Remont budynku produkcyjnego nr inw. 102/4 Zakładów Metalowych DEZAMET S.A w zakresie termomodernizacji ścian i dachu’’.

 

1. Zakres prac objętych zapytaniem został zawarty w poniższych załącznikach, przy czym udostępnione Wykonawcy dokumenty w postaci projektów wykonawczych, specyfikacji i przedmiarów robót, stanowią powiązane ze sobą części składowe dokumentów kontraktowych, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w pozostałych częściach dokumentacji. Przedmiar z natury rzeczy ujmuje zadanie w sposób schematyczny.

2. Przewidywalny termin rozpoczęcia prac kwiecień/maj 2022r.

3. Prosimy o składanie ofert cenowych w terminie do dnia 12.04.2022r. do godz. 1430 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert – Remont budynku produkcyjnego – Dział HI”.

Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania całości prac,

- termin i czas realizacji,

- okres gwarancji na wykonane roboty,

- warunki płatności.

Wizja lokalna obowiązkowa.

Kolor RAL blachy do uzgodnienia

 

Odpowiedzi na zapytania Oferentów będą zamieszczone w dniu 12.04.202r.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 20.04.2022r. godz. 14:30.

 

Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy wymagana jest utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki? - tak, poza elementami stalowymi (płyta warstwowa, obróbki blacharskie, drabiny itp.).

2. Jaka jest grubość papy przeznaczonej do rozbiórki? – grubość papy została opisana w projekcie (przyjęto 4 warstwy).

3. Z jakiego materiału i o jakiej grubości wykonane są świetliki dachowe przeznaczone do

demontażu? – tworzywo sztuczne prawdopodobnie poliwęglan komorowy gr. 4cm.

4. Z jakiego materiału i o jakiej grubości wykonana jest elewacja przeznaczona do

demontażu? – rodzaj materiału oraz grubość została opisana w projekcie (płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 5 cm z obustronną powłoką z blachy aluminiowej)

5. Czy prace na terenie zakładu związane z realizacją zamówienia wykonywać mogą

wyłącznie robotnicy posiadający obywatelstwo polskie? – tak powinni posiadać obywatelstwo polskie

6. Czy można zastosować płyty warstwowe dachowe gr. 12 cm przy zachowania

współczynnika przewodzenia ciepła 0,022 W/mK ?

Czy okładziny/blachy płyty warstwowej mają być grubości  0,5/0,4 mm czy obustronnie 0,5/0,5 mm ?

Odpowiedź:

Do osłony połaci dachowych należy zastosować płyty warstwowe charakteryzujące się następującymi cechami:

a)   trzpień z pianki  PIR  (utwardzony poliizocyjanuran) o współczynniku przewodzenia ciepła

       λD = 0.022  W/mK. 

b)  grubość trzpienia 14 cm,

c)  obudowa dwustronna z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 i 0,4mm,

d) wykończenie zewnętrzne blach osłonowych powłoką poliuretanową

7. Jaka ma być średnica wpustów dachowych.

Odpowiedź:

Średnica pionowych wpustów  dachowych DN 150

Wpusty wymieniane muszą w sposób szczelny łączyć się z istniejąca instalacja odpływową.

Za zgodą Inwestora możliwe jest wariantowe rozwiązanie polegające na zabudowie wpustów odpływowych bez koszy ochronnych. W takim przypadku należy przewidzieć montaż na pionowych istniejących odcinkach rur odpływowych rewizji (czyszczaków z sitkiem).

8. Kolor płyt warstwowych ściennych i dachowych. –  kolorystyka płyt warstwowych - kolor biały lub odcienie bieli (powłoka poliuretanowa).

9. Jaki ma być stopień korozyjności dla istniejącej i nowej konstrukcji stalowej oraz płyt warstwowych. – kategorię korozyjności środowiska (atmosfery wewnętrznej i zewnętrznej) sklasyfikowano jako C3 wg PN EN ISO 12944-2.

10. Proszę podać ilość wywietrzaków dachowych do demontażu!. – do ,,przełożenia’’ jest: 10 szt. wywietrzaków dachowych, 1 szt. wentylator mechaniczny, oraz 2 szt. wywiewek kanalizacyjnych. Pozostałe wywietrzaki do likwidacji.

11. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania naświetli dachowych aniżeli SEPOLUX 40 5PX - Inwestor dopuści zastosowanie materiałów lub wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji technicznej pod następującymi warunkami:

a) wszystkie parametry techniczne materiałów lub wyrobów budowlanych zamiennych będą co najmniej nie gorsze jakościowo od przyjętych w dokumentacji projektowej,

b) wszystkie materiały i wyroby powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

c) proponowane konkretne rozwiązania zamienne powinny być ustalone przed rozstrzygnięciem przetargu i uzyskać akceptację Zamawiającego potwierdzoną pisemnie (w umowie lub załączniku do umowy).

 

 

Osoby do kontaktu:

- branża budowlana                             P. Mariusz Szczeszek tel.        – 15 845 15 10

- branża elektryczna                            P. Józef Taraszka tel.             – 15 845 12 83

 

Załączniki do pobrania:

E1

E2

E3

E4

E5

Opis do projektu technicznego br. budowlanej

Opis techniczny- branża elektryczna

OSWiOR oraz  ST dot. robót budowlanych

Przedmiar - branża elektryczna

Przedmiar robót - branża budowlana

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny

Rys. nr 2. Rzut parteru

Rys. nr 3. Rzut dachu

Rys. nr 4. Przekroj A-A

Rys. nr 5. Przekroj B-B

Rys. nr 6. Elewacje podłużne

Rys. nr 7. Elewacja szczytowa północno-zachodnia

Rys. nr 8. Rozmieszczenie płatwi cz.I

Rys. nr 9. Rozmieszczenie płatwi cz.II

Rys. nr 10. Szczegół nr 2. Kalenica

Rys. nr 11. Szczegół nr 3. Koryta odwadniające wewnętrzne

Rys. nr 12. Szczegół nr 4a. Koryto rynnowe przy attyce półn.-wsch

Rys. nr 13.Szczegóły nr 5 i 6 oraz okapnika podwaliny ściany szczytowej

Rys. nr 14. Szczegóły wykonawcze. Dach, polac pełna.Obróka pzy ścianie szczytowej

Rys. nr 15. Szczegóły. Połać z naświetlami - styk ze ścianą szczytową

Rys. nr 16. Szczegóły.Połać pełna - styk ze ścianą międzysegmentową

Rys. nr 17. Szczegóły.Połać z naświetlami - styk ze ścianą mięzysegmentową

Rys. nr 18. Schemat obróbki cokołu wywietrzaka

Specyfikacja _br, elektr._instalacje_ochronne.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.