Zaproszenie do składania ofert - Uszczelnienie rowu otwartego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

"Uszczelnienie rowu otwartego użytkowanego przez Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiot oferty obejmuje:
 • przygotowanie koryta rowu poprzez wyczyszczenie i usunięcie odpadów,
 • wykonanie całości prac budowlanych i montażowych związanych z wykonaniem uszczelnienia wg przyjętego wariantu,
 • udzielenie gwarancji na wykonane prace oraz szczelność,
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji konserwacji                             i eksploatacji przedmiotowego odcinka rowu, niezbędnej do utrzymaniu obiektu           w odpowiednim stanie i utrzymania gwarancji na wykonane uszczelnienie,
 • uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń (jeśli będą konieczne).

 

 1. Opis wymagań technicznych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie uszczelnienia fragmentu rowu otwartego użytkowanego przez Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. wraz ze wszystkimi pracami dodatkowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w wybranym wariancie „Koncepcji uszczelnienia rowu otwartego użytkowanego przez Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.” oraz STWiORB. Do wyboru wykonania uszczelnienia jest jedna z dwóch metod zawartych w „Koncepcji (…)”, które polegają na uszczelnieniu dna oraz ścian bocznych chemią budowlaną lub wyłożeniu geomembraną PEHD na podłożu z geowłókniny. Szczegóły dotyczące metod uszczelnienia zawarto w załączniku. Wybrany fragment rowu otwartego mierzy ok. 443m długości. Część otwarta posiada w przekroju dno o szerokości 0,6m i ściany boczne po 0,85m, natomiast przepust o średnicy 1,4m ma długość 18,5m. Powierzchnia uszczelnienia odcinka otwartego wynosi ok. 1019m2 a przepustu 41m2.

 

 1. Wizja lokalna.

Inwestor zapewnia przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie obustronnie uzgodnionym (wizja lokalna konieczna). Koncepcja uszczelnienia oraz dodatkowe materiały dostępne podczas wizji lokalnej po wcześniejszym zawarciu umowy poufności.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • koszty wykonania całości prac,
 • ogólne wymagania instrukcji eksploatacji w zakresie wymogów i sposobu czyszczenia,
 • okres i warunki gwarancji, deklarację odporności na warunki lokalne (upadające gałęzie, migracja zwierzyny kopytnej),
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - Uszczelnienie rowu otwartego”, upływa dnia 30.09.2021r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • koszty wykonania całości prac,
 • okres i warunki gwarancji,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,

 

 1. Osoby do kontaktu:

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80;   ptolak@dezamet.com.pl

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 51;   agurdak@dezamet.com.pl

 

 

Załącznik nr 1

 

Wykonanie uszczelnienia za pomocą chemii budowlanej SHOMBURG – WARIANT I

 

Uszczelnienie należy poprzedzić czyszczeniem powierzchni w celu usunięcia warstwy skorodowanego materiału i zanieczyszczeń, które ma decydujące znaczenie dla trwałości                i jakości stosowanych zabezpieczeń. Podłoże betonowe powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone                     z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. Przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią szorstkość. Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszają materiału konstrukcyjnego. Z całej powierzchni podlegającej uszczelnieniu należy usunąć warstwę „starej” masy uszczelniającej oraz warstwę skorodowanego podłoża. Podłoże, na które będą nakładane materiały renowacyjne powinny być uprzednio wyczyszczone „do zdrowego materiału”. Niezwiązane części betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem. Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić > 1,5 MPa.

 

Jako warstwę sczepną i zabezpieczającą zbrojenie należy stosować materiały o następujących właściwościach:

Materiały do wykonania reprofilacji:

 • zaprawa naprawcza PCC do napraw konstrukcyjnych betonu,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – klasa R4 (≥ 45 MPa) zgodnie z EN1504-3,
 • przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa
 • zaprawa do nakładania na powierzchnie pionowe i poziome,
 • gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą,
 • wodoszczelna,
 • paroprzepuszczalna,
 • odporna na działanie mrozu i środków stosowanych do odladzania powierzchni,
 • do nakładania maszynowego i ręcznego.

Zaprawa naprawcza powinna spełniać następujące wymagania:

 • bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy hydroizolacja, elastyczna,
 • przyczepność do podłoża ≥ 1,4 MPa,
 • odporność chemiczna na działanie środowisk agresywnych w zakresie klasy ekspozycji XA1, XA2 i XA3 wg tablicy PN-EN 206+A1:2016,
 • odporna na działanie mrozu i środków stosowanych do odladzania powierzchni, promieniowanie UV i starzenie,
 • do nakładania maszynowego i ręcznego.

 

Uszczelnienie powierzchni rowu polega na dogłębnym wyczyszczeniu powierzchni betonowych a następnie naniesieniu zaprawy naprawczej typu PCC. Zaprawę naprawczą należy nakładać ręcznie lub metodą narzutu. W przypadku obróbki ręcznej należy zastosować warstwę sczepną przeznaczoną do gruntowania przy naprawianiu podłoży betonowych.

 

Ze względu na długie odcinki, należy wykonać na każdym segmencie koryta betonowego dylatacje za pomocą elastycznej, paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej o podwyższonej wytrzymałości.

 

 

Wykonanie uszczelnienia za pomocą geomembrany PEHD – WARIANT II

 

 

Układanie geomembrany należy poprzedzić ułożeniem bezpośrednio na podłożu geowłókniny ochronnej wraz z jej zakotwieniem kołkami szybkiego montażu. Na tak przygotowaną powierzchnię należy rozłożyć i zgrzać geomembranę PEHD.

 

Właściwości geowłókniny stosowanej jako warstwa ochronna.

Geowłóknina - tkanina syntetyczna produkowana z włókien krótkich polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska                  o właściwościach separacyjno – filtracyjnych. Geowłóknina ochronna przeznaczona do zabezpieczenia geomembrany uszczelniającej przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać w trakcie eksploatacji rowu otwartego. Do zabezpieczenia geomembrany zastosować geowłókninę ochronną o gramaturze min. 300g/m2.

 

Właściwości geomembrany PEHD stosowanej jako warstwa uszczelniająca.

 • materiał z jakiego wykonana jest geomembrana PEHD to polietylen wysokiej gęstości, który nie reaguje z większością substancji chemicznych.
 • bardzo wysokie wydłużenie wielokierunkowe w celu zapewnia szczelność systemu nawet w przypadku wystąpienia deformacji podłoża.
 • łatwość instalacji arkuszy oraz bezpieczeństwo wykonanych połączeń
 • gwarantowana grubość  min. 2,0 mm.
 • gęstość min 94g/cm3

Pasma geomembrany rozkładane są ręcznie lub przy pomocy odpowiedniego sprzętu na warstwie geowłokniny. Sąsiednie arkusze łączone są na zakład metodą zgrzewania. Ułożoną             i zgrzaną geomembranę PEHD należy zakotwić na szczycie rowu bednarką ocynkowaną szer. 2,5cm i gr. 4mm na całej długości rowu po obu jego stronach. Kołkowanie wykonać kołkami ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,6x8cm co 20cm.

 

Podczas wykonywania prac izolacyjnych niezbędne jest zastosowanie rygorów technologicznych tj. oczyszczenie rowu i usunięcie przeszkód w postaci zalegającego szlamu, gałęzi itp.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.