• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
application.submenu

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA DEZAMET

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Ogólne Warunki Zamówienia, zwane dalej Warunkami określają ogólne zasady, na podstawie których Zakłady Metalowe ,,DEZAMET’’ S.A. (DEZAMET S.A), zwana dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów lub usług określonych w Zamówieniu.

1.2 Niniejsze warunki wyłączają Warunki Ogólne Sprzedaży Dostawcy.

1.3 Warunki mogą być zmieniane, modyfikowane lub niektóre z nich wyłączone od stosowania przez Zamawiającego w kierowanych przez niego do Dostawcy Zamówieniach lub załącznikach do Zamówień, lub treści umowy zawieranej z Dostawcą, określonych jako Warunki Szczegółowe Zamówienia zwane dalej Warunkami Szczegółowymi.

1.4 Warunki Szczegółowe mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do następnych Zamówień, składanych przez Zamawiającego.

1.5 Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Ogólnych Warunków Zamówienia może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

1.6 Zakłady Metalowe ,,DEZAMET’’ S.A. z siedzibą w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044261, REGON 830210522, NIP 867-000-30-16, wysokość kapitału zakładowego 19 241 750,00 PLN (opłacony w całości), koncesja MSWiA Nr B-044/2003, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.w2014 ze zm.)

2. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

2.1 Dostawca w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia potwierdza pisemnie, faksem lub drogą mailową jego przyjęcie do realizacji, jednakże w przypadku zmian zaproponowanych przez Dostawcę i wynegocjowanych w pisemnym porozumieniu o jakim mowa w pkt 1.5, termin 5 dniowy należy liczyć poczynając od dnia zawarcia pisemnego porozumienia.

2.2 Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków.

2.3 Przystąpienie Dostawcy do wykonania Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia na Warunkach w nim zawartych.

2.4 Brak potwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia na Warunkach w nim zawartych.

3. KONTROLA PROCESU DOSTAWCY

3.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu procesu w zakresie wykonywanego zamówienia. Dostawca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia audytu osobom kontrolującym, okazania dokumentacji i stopnia zaawansowania prac w procesie produkcyjnym. Kontrola taka nie zdejmuje w jakikolwiek sposób odpowiedzialności z Dostawcy.

3.2 Wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu mogą podlegać rządowemu zapewnieniu jakości. Zostaniecie Państwo powiadomieni o każdym działaniu, które ma być wykonane w ramach rządowego zapewnienia jakości.

4. WARUNKI DOSTAWY

4.1 Zamówione towary i/lub usługi muszą być dostarczone w sposób zgodny z postanowieniami Warunków Zamówienia wyszczególnionych w zamówieniu lub Załącznikach.

4.2 Dostarczone towary i/lub usługi ujęte w Zamówieniu będą spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej na dany towar oraz w odpowiednich normach, przepisach prawa i dodatkowych wymaganiach zawartych w Zamówieniu.

4.3 Właściwym miejscem dostawy jest DEZAMET S.A. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba lub wskazany w Zamówieniu adres Magazynu DEZAMET S.A.

4.4 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany pod warunkiem dostarczenia towaru i/lub usługi wraz z dokumentami wskazanymi w specyfikacji Zamówienia lub innymi, wynikającymi z przepisów prawa i potwierdzenia przyjęcia towaru i/lub usługi przez osobę uprawnioną do jego przyjęcia ze strony Zamawiającego.

4.5 Niedotrzymanie ustalonych terminów dostawy lub dostawa niezgodna z zamówieniem upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Zamówienia. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może zrealizować w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

4.6 Dostawca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia towaru na czas transportu i magazynowania, do czasu przyjęcia towaru przez Zamawiającego, potwierdzeniem czego jest podpisany dokument dostawy.

4.7 Dokumentacja dostawy, opakowania zbiorcze oraz towary powinny zawierać numerację i oznaczenia Zamawiającego, wskazane w Zamówieniu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

5.1 Dostawca (wykonawca usługi) ponosi odpowiedzialność za weryfikację stanu technicznego materiału powierzonego przez Zamawiającego celem wykonania na nim usługi oraz weryfikację na zgodność z dokumentacją.

5.2 Materiał przekazany Dostawcy w celu wykonania usługi pozostaje własnością Zamawiającego.

5.3 Z chwilą przyjęcia Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiał powierzony przez Zamawiającego.

6. ODBIÓR/PRZYJĘCIE

6.1 Przyjęcia towarów i /lub usług mają miejsce w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7.00 – 14.00 w dni robocze.

6.2 Każda dostawa ma zostać pisemnie awizowana, faksem lub drogą mailową do Zamawiającego z podaniem daty, na co najmniej 2 dni przed planowaną datą realizacji.

6.3 Dostawca ma obowiązek zapakować wyrób w sposób chroniący go podczas transportu. W przypadku towarów o znacznej wadze, gabarytach lub dużej ilości sposób pakowania powinien umożliwić rozładunek wózkiem widłowym.

6.4 Wszystkie towary mają posiadać oznaczenie oraz kody kreskowe umożliwiające ich identyfikację za pomocą skanerów. Opakowania zbiorcze powinny zawierać zbiorczą etykietę.

6.5 Dostawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia wymaganych dokumentów potwierdzających ilość, jakość i zgodność, a w szczególności świadectw kontroli jakości, atestów, kart pomiarowych, kart charakterystyki i innych wymaganych dokumentów, wskazanych w specyfikacji Zamówienia lub wynikających z przepisów prawa.

6.6 Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje kontroli dostawy w momencie jej przyjęcia, w szczególności kontroli co do ewentualnych uszkodzeń przedmiotu dostawy, powstałych podczas jego transportu oraz zgodności dostawy i dokumentacji towarzyszącej z Zamówieniem.

6.7 W przypadku niekompletnej lub niezgodnej dostawy, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostawy lub warunkowego przyjęcia dostawy i sporządzenia protokołu rozbieżności. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o fakcie nieprzyjęcia przedmiotu dostawy z podaniem przyczyny odmowy.

7. GWARANCJA

Dostawca udziela gwarancji na dostarczone towary lub usługi na okres 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu dostawy wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6.5.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe Zamawiający zgłasza niezwłocznie do Dostawcy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru dostawy.

8.2 W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni biegnie od daty ich ujawnienia.

8.3 Dostawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.4 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Dostawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW

Dostawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy przez Dostawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Dostawcy przez jego kooperantów, poddostawców lub podwykonawców.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI

10.1 Dostawy towarów i/lub usług objętych Zamówieniem płatne będą w walucie i cenach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w terminach i na zasadach określonych w Warunkach zawartych w Zamówieniu.

10.2 Za datę zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.3 Płatności wobec Dostawców uiszczane są w formie przelewu bankowego.

10.4 Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w przypadku:

a) złożenia reklamacji co do wad jakościowych i braków ilościowych w dostawie.

b) braku wymaganych zamówieniem dokumentów w części lub w całości.

c) niewłaściwie wystawionej faktury, tj. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnionymi umowami, a w szczególności braku na fakturze klauzuli w brzmieniu: „Cesja wierzytelności lub ich zastawienie wymaga zgody Dłużnika”.

d) braku na fakturze numeru Zamówienia Zamawiającego.

e) brak na fakturze numeru rachunku bankowego, gdy występują wzajemne niesporne albo prawomocnie stwierdzone roszczenia oraz numeru NIP na fakturach krajowych

11. KARY UMOWNE

11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wartości Zamówienia w przypadku opóźnień w dostawie, za każdy dzień opóźnienia, przy czym za opóźnienie w dostawie rozumie się także brak dokumentów, które miały być załączone zgodnie z pkt 6.6., jak i niekompletność dostawy.

11.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa powyżej, za wcześniejsze i bieżące dostawy z należnej Dostawcy kwoty zapłaty za dostarczone towary i/lub usługi. O wysokości naliczonej kary umownej i fakcie jej potrącenia Zamawiający poinformuje Dostawcę w formie pisemnej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

12. ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI

12.1 Dostawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności przysługujących

z niniejszego Zamówienia na inne osoby jak również do nieobciążania ich oraz zamieszczenia klauzuli o tym ograniczeniu na wystawianych fakturach pod rygorem braku ich wymagalności.

12.2 W celu wykonania zobowiązania wskazanego w pkt. 12.1, Dostawca będzie zamieszczał na fakturach zapis w brzmieniu: „Cesja wierzytelności lub ich obciążenie wymaga zgody Dłużnika”. Faktura bez tej klauzuli będzie traktowana jako faktura wystawiona nieprawidłowo, wymagająca jej korekty i skutkująca brakiem jej wymagalności.

13. INNE POSTANOWIENIA

13.1 Wszelkie spory wynikłe z niniejszego zamówienia rozstrzygane będą według prawa polskiego, przed sądem właściwym według siedziby Zamawiającego.

13.2 Niniejsze warunki są integralną częścią Zamówienia.

13.3 Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje udostępniane wzajemnie w ramach niniejszej umowy i zapobiegać ich nieuprawnionemu ujawnieniu i potwierdza, że wymagania dotyczące zachowania tajemnicy będą przestrzegane przez jego pracowników oraz podwykonawców. Zachowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak i po jej wykonaniu

13.4 W związku z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, ISO 14001 oraz dodatkowymi wymaganiami AQAP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przebiegu procesu produkcyjno-technologicznego i odbioru jakościowego zamawianego towaru lub usługi.

13.5 Zmiana w/w postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez obie Strony.

13.6 Na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego, DEZAMET S.A. zastrzega, iż wierzytelności wynikłej z realizacji tego Zamówienia nie można przenieść na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

13.7 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.