• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
application.submenu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdą Państwo klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych tj. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, skierowane do uczestników kluczowych procesów przetwarzania:

 

Zawarcie i realizacja umów ze Spółką
 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie art.6 ust. 1 lit. b,c i f RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  a)  dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych i kurierskich na podstawie zawartych umów,
  b)  dostawcom usług prawnych lub księgowych na podstawie zawartych umów,
  c)  PGZ S.A. w ramach grupy kapitałowej,
  d)  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umów oraz kontaktu w ramach realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację każdej z umów.

  Uczestnictwo w postępowaniach przetargowych organizowanych przez Spółkę

 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w postępowaniach przetargowych organizowanych przez Spółkę, a w przypadku wyboru złożonej oferty: do zawarcia i realizacji umów - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  a) dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych i kurierskich na podstawie zawartych umów,
  b) dostawcom usług prawnych i księgowych na podstawie zawartych umów,
  c) PGZ S.A. w ramach grupy kapitałowej,
  d) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego (5 lat), a w przypadku zawarcia umowy przez okres realizacji umów, obowiązków podatkowych  i ewentualnych roszczeń stron umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu -na warunkach określonych w przepisach RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu, a w przypadku wyboru oferty: zawarcie i realizację umowy.

Rekrutacja prowadzona przez Spółkę

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, iż:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych są:
  a) Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl,
  b) Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ul.Malczewskiego 24, 26-609 Radom, 26-609 Radom, tel. 48 670 03 00, e-mail: biuro@pgzsa.pl.
 2. Współadministratorzy na podstawie ustaleń umownych wyznaczyli punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą tj.: Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Współadministrator Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 4. Współadministrator Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@pgzsa.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. na potrzeby uczestnictwa w rekrutacjach organizowanych przez Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. oraz w ramach grupy PGZ.
 6. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, kierując e-mail pod adresem: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Niniejsze dane będą usunięte po skierowaniu wniosku o usunięcie danych lub po okresie 1 roku liczonego od chwili wprowadzenia do aplikacji eRecruiter (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym inne Spółki Grupy PGZ i dostawca aplikacji e-Recruter- eRecruitment Solutions Sp. z o.o. w Warszawie.
 9. Odbiorcami będą też dostawców usług wsparcia dla aplikacji e-Recruter, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Wnioski w tym zakresie można kierować na adres: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w obecnej i przyszłych rekrutacjach.

Monitoring wizyjny na terenie Spółki
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Monitoringiem wizyjnym w Spółce objęto: wejścia do budynków, bramy wjazdowe oraz obszar wokół nich.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Do danych mogą mieć wgląd firmy ochroniarskie w celu realizacji usługi na rzecz Administratora lub podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wejście na teren Spółki.

Osoby wchodzące na teren Spółki

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanych z ewidencją osób wchodzących na teren obiektów Spółki lub uczestniczących w pokazach na terenie chronionym.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres według kryterium przetwarzania danych w zakresie ochrony obiektów wojskowych oraz chronionych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wstęp na teren Spółki oraz na obiekty wojskowe.